พระราชวัง ปราสาท อาณาจักร


ปราสาทน็อยสวันสไตน์ : 
Neuschwanstein Castle
พระราชวังเครมลิน : 
Kremlin Palace
พระราชวังแวร์ซายส์ : 
Palace of Versailles
พระราชวังโปทาลา : 
Potala Palace

อาณาจักรอินคา : 
Inca City , Machu Picchu 

เปตรา นครสลักเข้าไปในหิน : 
Petra

นครต้องห้าม : 
Forbidden city

พระราชวังอัลฮามบรา : 
Alhambra Palace

 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM