ตึก อาคาร


ตึกเอ็มไพร์สเตต์ : 
Empire State Building
โอเปรา เฮาส์ : 
Sydney Opera House
ตึกแฝดเปโตรนาส : 
Petronas Towers

 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM